Ile zarabia geodeta w Norwegii

Zdobycie zawodu geodety wymaga ukończenia technikum geodezyjnego albo studiów inżynierskich bądź magisterskich na kierunku geodezja i kartografia. Aby zostać samodzielnym geodetą należy zdobyć uprawnienia zawodowe, które nadają tytuł geodety uprawnionego. W tym celu wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego i trzyletniego doświadczenia w zawodzie albo wykształcenia średniego oraz sześciu lat praktyki zawodowej. Praca wykonywana przez geodetę bez uprawnień musi być nadzorowana przez geodetę uprawnionego. Z uwagi na ten fakt stanowiska pracy w geodezji dzieli się na dwie podstawowe grupy:

 • Właściwy geodeta
 • Asystent geodety (pomiarowy)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wymienia poszczególne obszary dla geodetów. Są to:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • geodezyjne pomiary podstawowe
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • redakcja map
 • fotogrametria i teledetekcja.

Czym zajmuje się geodeta

W praktyce geodeta zajmuje się głównie pomiarami działek i gruntów pod różnorodne inwestycje z zakresu budownictwa, sporządza wyrysy map do ksiąg wieczystych oraz wszelką, niezbędną dokumentację dla różnorodnych projektów budowlanych. Pracuje także nad urządzeniem terenów leśnych, a nawet rolnych i prowadzi ewidencję gruntów. Niektórzy geodeci wyceniają wartości nieruchomości w oparciu o sporządzoną przez nich dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Geodeta może pracować także w firmach górniczych, czy poszukiwawczych, w których dokonuje opisu rzeźby terenu czy przekroju złóż mineralnych. 

Jeśli nie pracuje w terenie, geodeta znajdzie zatrudnienie „za biurkiem”: w administracji samorządowej i państwowej, w wydawnictwach kartograficznych i wszędzie tam, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu.

Od geodety wymaga się:

 • posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywanie zawodu,
 • znajomości programu AutoCAD oraz innych programów graficznych,
 • znajomości obsługi urządzeń geodezyjnych,
 • znajomości prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z aktami wykonawczymi.

Ile zarabia geodeta w Polsce

Zawód geodety w Polsce wykonuje 72% mężczyzn i 28% kobiet. Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na stanowisku geodeta-specjalista, czyli geodeta uprawniony wynosi w Polsce 4 030 PLN brutto. Co drugi geodeta otrzymuje pensję od 3 330 PLN do 5 130 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych geodetów zarabia poniżej 3 330 PLN brutto. Na zarobki powyżej 5 130 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych geodetów. 

Ile zarabia geodeta w Norwegii

Z przeprowadzonych kilka lat temu przez Bank Danych o Inżynierach badań ankietowych wynika, że 27,9% inżynierów rozważających emigrację zarobkową wybrałoby Norwegię. Inżynier geodeta zarabia w Norwegii miesięcznie brutto 64 350 NOK co daje netto 41 303 NOT, a przeliczając na złotówki 17 538PLN. Zarobki geodetów w Norwegii wahają się w zależności od doświadczenia oraz wielkości firmy, w której podejmują pracę. 

Obowiązki geodety w Norwegii

Obecnie sektor budowlany w Norwegii poszukuje osób do pracy na stanowiskach geodety uprawnionego. Od pracowników aplikujących na takie stanowiska wymaga się średniego lub wyższego wykształcenia geodezyjnego oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, popartego referencjami. Dalej: znajomości rysunku technicznego oraz przepisów z dziedziny geodezji i kartografii.

Liczą się także bardzo dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna, a także umiejętność organizowania i planowania własnej pracy, jak również predyspozycje interpersonalne. Dodatkowym atutem bywa prawo jazdy kategorii B oraz znajomość programów graficznych: wśród wymagań pojawia się np. umiejętność czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu tworzenia zestawień zbiorczych na podstawie otrzymanych danych geodezyjnych, oraz analiz przestrzennych w programie AutoCAD albo projektowania przy wykorzystaniu oprogramowania inżynierskiego AutoCAD i C-Geo. 

Wśród obowiązków geodetów zatrudnianych w Norwegii wymienia się także:

 • analizę map
 • nanoszenie informacji na mapy
 • dokonywanie pomiarów w terenie
 • wytyczanie granic działek
 • sporządzanie dokumentacji pod projekty
 • prowadzenie ewidencji gruntów
 • wycena wartości nieruchomości

Czy podjęcie pracy w zawodzie geodety w Norwegii wymaga uznania dokumentów przez NOKUT

Zawód geodety nie należy w Norwegii do zawodów regulowanych, co oznacza, że aby móc wykonywać go na terenie tego państwa nie zachodzi konieczność zdawania dodatkowych egzaminów, ale:

Jeżeli masz wykształcenie wyższe w zawodzie geodety to wystarczy wnioskować o uznanie go w NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – Norweski Urząd ds. Jakości i Uznawania Wykształcenia) i rozpocząć pracę w swoim zawodzie. 

Aby wnioskować do NOKUT o uznanie zawodu po uczelni wyższej (licencjat, inżynier, magister itd.), należy przedstawić następujące dokumenty (wszystkie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego):

 • świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne),
 • dyplom ukończenia studiów,
 • suplement do dyplomu, czyli rozpiska odbytych w ramach studiów zajęć

Jeżeli natomiast masz wykształcenie średnie (technikum geodezyjne) jesteś zobowiązany ubiegać się w NOKUT o uznanie i nostryfikację dyplomów. 

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →