Renta w Norwegii – kiedy i komu przysługuje?

Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, na jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać to świadczenie. Omówimy nie tylko rentę inwalidzką, ale także rentę rodzinna, oraz jak te świadczenia są wyliczane i jakie dodatki mogą przysługiwać.

Renta w Norwegii dla Polaka: Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę w Norwegii?

W Norwegii renta zdrowotna, nazywana także rentą inwalidzką (uføretrygd, uførepensjon) przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

 • mają od 18 do 67 lat,
 • przynależą do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden),
 • ich niezdolność do pracy wynika z powodu choroby lub urazu – muszą one być jedynym powodem tej niezdolności,
 • ich zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 50%, gdy powodem składania wniosku o zasiłek jest choroba lub uszkodzenie ciała; o 40% gdy jest się na zasiłku rehabilitacyjnym; o 30% gdy miało się wypadek w pracy lub cierpi się na chorobę zawodową,
 • podejmują działania mające na celu powrót do aktywności zawodowej (arbeidsrettede tiltak) i są pod stałą opieką medyczną.

Ile wynosi renta w Norwegii: Minimalna renta w Norwegii

Wysokość renty wyliczana jest na podstawie dochodów z ostatnich lat przed zachorowaniem/doznaniem uszkodzenia ciała. Jeżeli osoba wnioskująca miała niskie dochody lub nie miała ich wcale, otrzyma minimalną stawkę renty zdrowotnej.

Minimalna stawka renty zdrowotnej w Norwegii (minsteytelse) przysługuje osobom:

 • samotnym (2,44 kwoty bazowej G),
 • mieszkającym ze współmałżonkiem lub partnerem zdolnym do pracy (2,28 kwoty bazowej G),
 • osobom, których współmałżonek/partner również pobiera rentę (2,33 kwoty bazowej G).

UWAGA: Od 01.05.2022. wysokość kwoty bazowej G wynosi 111 477 NOK

Jak podaje portal mojanorwegia.pl (informacja z 17 czerwca 2022 roku):

Komisja emerytalna przekazała Ministerstwu Pracy i Integracji Społecznej raport poświęcony świadczeniom dla seniorów. W dokumencie znalazły się zapisy m.in. o konieczności podwyższenia wieku emerytalnego w Norwegii oraz poprawie wysokości świadczenia minimalnego. Jedną z propozycji komisji jest uzależnienie wysokości emerytur od średniego wzrostu cen i płac. Corocznej waloryzacji miałyby podlegać wszystkie świadczenia, również gwarantowane i minimalne.

Oprócz renty zdrowotnej, osoba niezdolna do pracy może mieć prawo do:

 • tzw. renty pracowniczej (norw. tjenestepensjon) w wyniku umów np. z Państwową Kasą Rentową (norw. Statens Pensjonskasse, SPK) czy Gminną Kasą Rentowo-Ubezpieczeniową (norw. Kommunal Landspensjonskasse, KLP),
 • dodatku na niepełnoletnie dziecko (barnetillegg), kwota: 0,4G
 • dodatku wdowiego, nazywanego też rentą po mężu, rentą wdowią, rentą sierocą albo rentą rodzinną (gjenlevendetillegg), czyli dodatku przysługującego osobom, których partnerka/partner lub współmałżonek zmarł (warunkiem jest przynależność zmarłego w ciągu ostatnich pięciu lat do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, czyli folketrygden),

UWAGA: Renta wdowia przysługuje współmałżonkowi lub partnerowi zmarłej osoby w momencie, jeżeli małżeństwo lub związek trwało co najmniej pięć lat licząc wstecz od daty śmierci lub owocem tego związku były dzieci. Świadczenie przysługuje również w przypadku, jeżeli współmałżonek wychowuje dzieci zmarłej osoby z poprzedniego związku. W takiej sytuacji również musi być zachowany minimum pięcioletni okres opieki.

 • dodatku mieszkaniowego (bostøtte), przyznawanego w sytuacji, gdy osoba pobierająca rentę osiąga niskie dochody i ponosi wysokie koszty mieszkania.,
 • dofinansowania komunikacji publicznej (honnørkort), czyli zniżki na bilety transportu publicznego, dla osób pobierających rentę zdrowotną w minimalnym wymiarze 50% (NAV przyznaje tę zniżkę automatycznie),
 • całkowitej bądź częściowej spłaty pożyczki studenckiej/umorzenia kredytu studenckiego (studielånet).

Ile wynosi renta rodzinna w Norwegii

Wysokość renty rodzinnej (renty wdowiej), czyli gjenlevendepensjon uzależniona jest od kilku czynników:

 • od wysokości wypracowanej emerytury przez zmarłego,
 • od wysokości zarobków żyjącego współmałżonka (jeżeli dochód wynikający z zatrudnienia jest wyższy niż połowę kwoty bazowej (0,5 G), wtedy 40% nadwyżki zostanie odjęte od świadczenia)
 • od tego, czy jesteś obecnie w nowym związku (sytuacja taka może zredukować kwotę wypłaty).

Renta wdowia składa się ze świadczenia podstawowego oraz dodatkowego. Pełne świadczenie podstawowe należy się tylko w momencie, jeżeli zmarły przez 40 lat należał do Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Zazwyczaj w takim przypadku jego wysokość równa się kwocie bazowej (G).Na wysokość renty uzupełniającej ma wpływ liczba przepracowanych wcześniej lat oraz wysokości dochodów zmarłego.

Renta z Norwegii w Polsce

Osoba, która wyprowadza się z Norwegii do Polski lub mieszka w Polsce na stałe, może nadal pobierać rentę zdrowotną z Norwegii, mimo utraty członkostwa w norweskim systemie opieki społecznej. Prawo do pobierania renty jest podtrzymane na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego stronami są zarówno Polska, jak i Norwegia. 

Urzędnik NAV ma prawo przeprowadzić weryfikację prawa do zachowania renty zdrowotnej za granicą. Może co jakiś czas prosić o dostarczanie zaświadczeń o życiu świadczeniobiorcy (leveattest), które potwierdzają, że osoba pobierająca rentę z Norwegii za granicą nadal żyje, a świadczenie nie jest błędnie wypłacane i nie trafia do niepowołanych osób.

Norweska renta: Podsumowanie

Renta w Norwegii zastępuje utracony dochód osobom, które ze względu na przewlekłą chorobę czy niepełnosprawność nie mogą w pełni lub częściowo wykonywać pracy zawodowej. Jeśli uległeś wypadkowi, zachorowałeś lub doznałeś ciężkiego urazu i z tego powodu nie jesteś w stanie wrócić do pełni sprawności fizycznej, pomimo leczenia i rehabilitacji, możesz pobierać norweski zasiłek przejściowy (norw. arbeidsavklaringspenger, AAP) w trakcie leczenia.

Brak poprawy sytuacji zdrowotnej oraz wyczerpanie maksymalnego okresu pobierania AAP sprawia, że musisz wnioskować o permanentne świadczenie socjalne, zastępujące dochód, czyli norweską rentę zdrowotną (uføretrygd, uførepensjon). 

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →