Rejestracja pobytu w Norwegii – poradnik

Obowiązkiem każdej osoby pochodzącej z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, ang. European Economic Area) jest uzyskanie rejestracji pobytu w sytuacji, gdy ktoś chce przebywać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące. Bez wymogu rejestracji możemy przebywać w Norwegii przez okres do 3 miesięcy, pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu tożsamości (dowodu lub paszportu). 

Należy mieć świadomość, że rejestracja pobytu w Norwegii nie oznacza nadania automatycznego prawa do pobytu w tym państwie. To przysługuje nam dopiero wtedy, kiedy przedstawimy dokumenty, takie jak: umowa o pracę, odcinki z pensji czy zaświadczenie o nauce w Norwegii. 

Jak przebiega procedura rejestracji pobytu w Norwegii

Aby zarejestrować pobyt w Norwegii należy najpierw zarejestrować swoje dane za pomocą portalu https://selfservice.udi.no/, a następnie z wydrukowanym dowodem rejestracji zgłosić się na policję (do oddziału najbliższego miejscu zameldowania) lub do Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych. 

Dokumenty wymagane podczas rejestracji w Norwegii

Podczas rejestracji na stronie będziemy musieli podać dane osobowe zgodne z tymi z w dowodzi osobistym lub paszporcie. Oprócz dokumentu tożsamości, policjanci sprawdzą także inne dokumenty:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę (w przypadku osób zatrudnionych przez pracodawcę w Norwegii)
  • wyciąg z Centralnego Rejestru Koordynacyjnego Podmiotów Prawnych lub Norweskiego Rejestru Podmiotów Gospodarczych (w przypadku osób samozatrudnionych)
  • zagraniczną umowę o pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonywanie zlecenia dla norweskiego zleceniodawcy lub zleceniodawcy z innego kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, ang. European Economic Area)
  • dokumenty zaświadczające posiadanie środków na utrzymanie się na czas pobytu
  • zaświadczenie z uczelni (w przypadku studentów)
  • ubezpieczenie zdrowotne lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku studentów i osób posiadających wystarczające środki na utrzymanie)

Osoby, które okażą wszystkie niezbędne dokumenty, a co za tym idzie, spełnią warunki rejestracji, otrzymują poświadczenie rejestracji, które  jest bezpłatne i obowiązuje tak długo, aż zajdzie konieczność uzyskania innej podstawy prawnej do legalizacji pobytu w Norwegii, np. aż do momentu, kiedy po pięciu latach nieprzerwanego pobytu będziemy się starali o zezwolenie na pobyt stały. 

Kiedy poświadczenie rejestracji przestaje być ważne

Jeśli wyjedziemy z Norwegii na więcej niż 6 miesięcy, tracimy prawo pobytu w tym kraju. Wyjątkiem może być konieczność wyjazdu związana z przebiegiem ciąży, koniecznością leczenia, delegacją zawodową czy kształceniem zawodowym czy odbywaniem służby wojskowej lub cywilnej. Te właśnie okoliczności mogą sprawić, że będziemy mogli przebywać poza Norwegią do 12 miesięcy bez obaw o utratę prawa pobytu. 

Co to jest rozszerzona ochrona przed wydaleniem?

Obywatelom krajów EOG przysługuje tzw. rozszerzona ochronę przed wydaleniem. Możesz jednak zostać wydalony z Norwegii, jeśli władze uznają, iż stwarzasz poważne zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa. W takiej sytuacji grozi Ci nie tylko wydalenie z Norwegii, ale też zostaniesz zgłoszony do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

To największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.   

Prawa przysługujące członkom rodzin osób posiadających już prawo pobytu w Norwegii

Osoby posiadające prawo pobytu w Norwegii, mogą zamieszkać w niej wraz z członkami swojej rodziny: np. małżonkiem, dziećmi poniżej 18. roku życia lub starszymi, które pozostają na utrzymaniu lub wymagają opieki specjalnej albo z rodzicami, którzy ukończyli 60. rok życia i nie mają w Polsce żadnej opieki.

W grę wchodzi wtedy przypadek tzw. łączenia rodzin, którego procedury uzależnione są od posiadanego obywatelstwa. W przypadku rodzin zamieszkujących kraje EU/EOG, wystarczy rejestracja zgodnie z przedstawioną wcześniej procedurą. Warunkiem łączenia rodzin jest możliwość utrzymania przybywających do Norwegii współmałżonków/partnerów/dzieci/wnuki/rodziców przez osobę, która sprowadza swoich bliskich.

W niektórych przypadkach może też pojawić się warunek zapewnienia najbliższym miejsca zamieszkania.

Podsumowując: jeżeli mieszkasz w Norwegii ze względu na to, że jesteś tu zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą, możesz zarejestrować w Norwegii:

  • małżonka lub zarejestrowanego partnera,
  • samboera (partnera, który jest pełnoletni i wspólnie mieszka się z nim od co najmniej 2 lat lub posiada się/spodziewa się wspólnego dziecka)
  • dziecko/wnuka/prawnuka poniżej 21 roku życia,
  • narzeczonego, w przypadku planowanego ślubu w ciągu najbliższych 6 miesięcy

W każdym z wymienionych przypadków niezbędna będzie stosowna dokumentacja, np. akt małżeństwa albo akt urodzenia (uwierzytelniony). 

Do czego uprawnia poświadczenie pobytu

Rejestracja pobytu uprawnia nie tylko do legalnego pobytu na terenie Norwegii, ale także do korzystania z wszystkich zasiłków, które gwarantuje ten kraj. Należą do nich między innymi zasiłek rodzinny, opiekuńczy czy zasiłek dla bezrobotnych.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →