Państwowa Inspekcja Pracy w Norwegii (Arbeidstilsynet) – kiedy może nam pomóc?

Państwowa Inspekcja Pracy w Norwergii ( Arbeidstilsynet) jest organem należącym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Czym zajmuje się wspomniany organ? Do jego głównych zadań zaliczamy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad tym, czy poszczególne firmy i przedsiębiorstwa respektują zapisy kodeksu pracy. Norweska inspekcja pracy służy pomocą m.in. Polakom przebywającym na wyjeździe zarobkowym w Norwegii. Co jeszcze warto o niej wiedzieć? Czytaj dalej!

Arbeidstilsynet – co to jest?

Arbeidstilsynet. czyli Państwowa Inspekcja Pracy w Norwegii to organ administracyjny podlegający bezpośrednio Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (czyli Arbeids- og sosialdepartementet). Zgodnie z zapisami Prawa o obcokrajowcach (Utlendingsloven) oraz Prawa o upowszechnianiu umów zbiorowych (Allmenngjøringsloven) organ ten ma prawo i obowiązek działać w zakresie kontroli warunków pracy i wynagrodzenia pracowników zagranicznych.

Jak wygląda struktura inspekcji pracy Arbeidstilsynet? Składa się ona łącznie z 8 oddziałów, przy czym jeden z nich (Direktoratet for arbeidstilsynet) jest jednostką nadrzędną znajdującą się w mieście Trondheim. Pozostałe 7 oddziałów regionalnych wraz z podlegającymi im urzędami ma swoje siedziby w różnych miejscach kraju.

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy w Norwegii?

Czym dokładnie zajmuje się inspekcja pracy? Norwegia ma pod tym kątem jasno sprecyzowane przepisy – cele działalności tego organu jest przede wszystkim pomoc w stworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy dla wszystkich zatrudnionych. Szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie optymalnych warunków zatrudnienia i terminowych wypłat wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości.

Co można zgłaszać do Arbeidstilsynet?

Do Państwowej Inspekcji Pracy w Norwegii można zgłaszać m.in.:

  • nieuczciwe praktyki przełożonego (m.in. opóźnienia lub brak wynagrodzeń);
  • uchybienia w związku z bezpieczeństwem miejsca pracy (m.in. jawne pogwałcenie przepisów BHP);
  • problemy z uzyskaniem świadczeń urlopowych, wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny i innych dodatków;
  • wątpliwości dotyczące umowy o pracę;
  • nieprzestrzeganie zapisów norweskiego Kodeksu Pracy;
  • itp.

Co ważne, nie musisz obawiać się konsekwencji ze strony pracodawcy po zgłoszeniu na niego skargi. Inspektorzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Warto mieć to na uwadze i nie bać się informować o ewentualnych uchybieniach czy nieprawidłowościach.

Norweska Inspekcja pracy a nieuczciwy pracodawca

Przedsiębiorcy nie mogą czuć się bezpiecznie, gdy norweska inspekcja pracy wykryje stosowanie nieuczciwych praktyk w zakładzie pracy. Do najczęściej powtarzających się form wykorzystywania pracowników zagranicznych zaliczają się m.in. incydenty z kradzieżą płac, drogim i złej jakości zakwaterowaniem, czy ogólną niedbałością w kontekście zachowania bezpiecznych warunków pracy. W ten sposób przedsiębiorcy zauważalnie obniżają ponoszone koszty działalności, a tym samym powiększają swoje zyski.

Jeśli ogólnokrajowe przepisy prawne i instrukcje nie są przestrzegane przez pracodawców, inspektorzy mają prawo zażądać wprowadzenia wymaganych zmian. W przypadku gdy przedsiębiorca unika odpowiedzialności i nie stosuje się do zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, urzędnicy mogą wstrzymać pracę danej firmy do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w Norwegii

Czy inspekcja pracy w Norwegii nie jest przypadkiem organem-wydmuszką, który w praktyce miga się od udzielenia faktycznej pomocy i wsparcia? Absolutnie nie – i warto to podkreślić. Inspektorzy dysponują szeregiem narzędzi i uprawnień (zresztą regularnie rozszerzanych), które umożliwiają im podejmowanie skutecznych działań w zakresie walki z nieuczciwymi pracodawcami oraz kontroli bezpieczeństwa miejsc pracy na terenie Norwegii.

Przykład? W roku 2022 rozpoczęły się masowe kontrole regionalnych biur NAV (Urząd Pracy i Dobrobytu) w związku z tragicznymi wydarzeniami z 2021 roku w mieście Bergen (jedna z urzędniczek straciła życie, druga została ciężko ranna). Ich głównym celem było wdrożenie procedur bezpieczeństwa, które zapewniałyby efektywną i jednocześnie bezkonfliktową pracę z petentami.

Z kolei w bieżącym roku Arbeidstilsynet zapowiedział szczegółowe kontrole firm działających w branży sprzątającej. Mają one zapobiegać wyzyskowi osób (szczególnie obcokrajowców) pracujących w tego typu przedsiębiorstwach, które są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki pracodawców. Wynika to głównie z nieznajomości podstawowych praw i obowiązków w życiu zawodowym.

Podsumowanie

Praca w Norwegii może być wspaniałym doświadczaniem, o ile dobrze poznasz swoje prawa i obowiązki jako pracownika. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w postępowaniu przełożonego masz możliwość poinformowania o tym Państwowej Inspekcji Pracy w Norwegii – organu kontrolnego, który stoi na straży uczciwości i praworządności. Możesz się do niego zgłosić z dowolnym pytaniem i problemem dotyczącym kodeksu pracy, konkretnego przedsiębiorcy, bezpieczeństwa miejsca pracy czy warunków zatrudnienia. Pamiętaj, że nie jesteś sam/a!

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →